Varhainen tuki on välittämistä

Jaksaminen työelämässä eläkeikään saakka ei ole itsestäänselvyys. Jatkuvasti lisääntyvät suorituspaineet ja uusien asioiden oppiminen kuormittavat henkilöstöä. Työntekijällä itsellään on velvoite ilmaista liiallinen työkuormitus. Työnantajalla puolestaan on velvoite liiallisen kuormituksen vähentämiseen. Ihannetilanteessa näin onkin ja homma toimii.

Joskus, velvoitteista huolimatta, tilanne etenee niin pitkälle, että henkilön työkyky ei riitä tehtävien hoitamiseen. Jotta tilanne ei olisi päässyt näin pitkälle, kuormitus olisi pitänyt tunnistaa ja toimia varhaisen tuen mallin mukaisesti. Työturvallisuuskeskus TTK:lla on mainio ohje varhaisen tuen toimintamenetelmistä.

Varhainen tuki tarkoittaa, että yrityksen yhteistoiminnassa on suunniteltu ja sovittu tukitoimenpiteet henkilön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tukitoimia ovat muun muassa työympäristön, työyhteisön hyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Myös yksilön työkyvyn ja terveyden ylläpitäminen kuuluvat varhaisen tuen toimintamalleihin.

Työpaikan sisäilmassa voi olla ongelmia.

Otetaan esimerkki henkilöstä, jolle tulee toistuvia lyhytaikaisia poissaoloja flunssasta johtuen. Pitää muistaa se tosiasia, että työterveyshuollolla on oma arviointiroolinsa eikä esimiehen tule tehdä diagnooseja alaisen terveydentilasta. Näin ollen yrityksessä sovitun mallin mukaisesti esimiehen tulee ottaa toistuvat sairauspoissaolot puheeksi ja tarvittaessa tehdä toimenpiteet kokonaisuuden kartoittamiseksi.

Esimerkkitilanteen varhaisen tuen keskustelussa voi ilmetä, että työpaikan sisäilmassa on ongelmia, joka aiheuttaa sairausloman tarvetta ja mahdollisesti tarvetta työtilojen remontointiin. Toisaalta kyseessä voi olla tilanne, että henkilö ei koe selviytyvänsä työkuormastaan.

Oli syy mikä tahansa, siihen on reagoitava ja tehtävä suunnitelma tilanteen parantamiseksi. Jotta tilanne paranisi, joka tapauksessa juurisyy on ensin selvitettävä ja sen pohjalta sovittava tehtävät toimenpiteet.

Kun esimies pyytää työntekijää varhaisen tuen keskustelutilaisuuteen, kyse on välittämisestä. Avun tarjoaminen ja avun vastaanottaminen edesauttaa henkilön jaksamista työssään. Vain asioista puhuminen mahdollistaa tilanteeseen puuttumisen ja korjaavien toimenpiteiden sopimisen. Yhdessä.

Anu Kaniin
Työehtoasiantuntija
Insinööriliitto

Kirjoitus on julkaistu alun perin Insinööri-lehdessä 3.7.2019.