Oman toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen liittojen välillä


29.5.2019Liittotyö on perinteistä perinteisempää edunvalvontaa. Oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen kautta pystymme liittoina kuitenkin paremmin vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Liittojen välisen koulutussopimuksen mukaiset koulutukset ovat pääsääntöisesti kohdennettu työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osaamisen kehittämiseen. Näissä koulutuksissa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut oppivat valmiuksia yhteistoimintasopimuksessa kuvattujen tehtävien hoitamiseen, kuten paikallisten sopimusten tekemiseen, työehtosopimusten ja lainsäädännön tuntemiseen, työnantajan ja toimihenkilöiden välisten suhteiden kehittämiseen. Ammattiliitto maksaa suorat koulutuskustannukset majoituksineen ja työnantaja antaa palkallista vapaata sekä maksaa päivittäisen ruokarahan. Yhdessä sovittuihin koulutuksiin kuuluu myös työnantajalle ja luottamusmiehille tai työsuojeluvaltuutetuille yhteisesti suunnattuja koulutuksia, kuten liittojen yhdessä järjestämät paikallisen sopimisen kurssit ja Ammattiliitto Pron järjestämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun kurssi. Kemianteollisuus järjestää työnantajien edustajille avoimia kursseja, yrityskohtaisia kursseja, webinaareja ja verkkoluentoja työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista tähdäten samalla tavoin paikallisen sopimisen valmiuksien kehittämiseen ja yhteistoiminnan vahvistamiseen.

Keväisenä iltapäivänä toukokuussa 2019 Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pron kemian sektori kutsuivat kolme henkilöstöpäällikköä ja kolme luottamusmiestä yhteensä kuudesta eri kemianalan työpaikasta pohtimaan yhteisten osaamisen kehittämistarpeita tavoitteena tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen ja paikallisen sopimisen valmiuksien kehittäminen. Keskustelu oli innokasta ja kehittämismyönteistä. Lopputuloksena meillä liitoilla oli runsaasti uusia toteuttamiskelpoisia ja hieman hauduttelua vaativia ideoita. Yhdestä suusta kuitenkin tuli toive yhteisen koulutuksen lisäämisestä, kun asiat ovat joka tapauksessa yhteisiä.

Me järjestäjät olimme iloisia rohkeudesta heittäytyä hieman tavallisuudesta poikkeavalla tavalla asioiden kehittämiseen. Välillä kannattaa vain levittää siipensä ja luottaa nosteeseen.
Jaana Neuvonen

Johtava asiantuntija

Kemianteollisuus ry