Marja Karmala: Työyhteisön tasa-arvo – hyvinvoinnin tukijalka

23.10.2015


Olen useaan otteeseen törmännyt tilanteeseen, että tasa-arvosuunnitelma on pelkkä lista kopioiduista toimenpiteistä työpaikan kassakaapissa. Nyt olisi korkea aika ryhdistyä ja nostaa jo vuosikymmenen vanha lain velvoite arvoisekseen työkaluksi ja työhyvinvoinnin edesauttajaksi kaikilla työpaikoilla.

Kuten kaikki tiedämme, laki velvoittaa yli 30 työntekijän yrityksiä tekemään tasa-arvosuunnitelman. Mikään ei kiellä pienempiäkin yrityksiä pohtimasta ja suunnittelemasta toimintaa omista lähtökohdistaan. Suunnitelmien puuttumista selitellään useasti sillä, ettei yrityksessä ole tasa-arvo-ongelmia tai että työyhteisössä on vain toisen sukupuolen edustajia. On totta, että Suomessa työtehtävät ja alat ovat voimakkaasti segregoituneet. Tästä syystä olisi ehdottoman tärkeää pyrkiä korjaamaan tämä vinoutuma.

Epätasa-arvo näkyy ennen kaikkea palkkaukseen ja ura-kehitykseen liittyvissä asioissa. Erilaiset niin sanotut hyvä veli -verkostot luovat oman kompastuskivensä ja hankaloittavat naisten urapolkua. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää rekrytointiin, palkitsemisjärjestelmiin, koulutukseen pääsemiseen ja mahdollisuuteen edetä uralla, puhumattakaan kestoaiheesta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Työpaikan niin sanotut piilorakenteet on hyvä saada näkyväksi. Arvot ohjaavat suunnittelua. Oikeudenmukaisuus ja työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu voisivat olla arvoja, joita kohti pyritään.

Työhyvinvoinnin merkityksen nouseminen keskustelun aiheeksi on lisännyt huomiota myös tasa-arvoasioihin. Kilpailu työvoiman saatavuudesta, osaamisesta, ammattitaidosta ja jaksamisesta korostuvat entisestään. On vihdoin huomattu, että kokemus tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta on tärkeä työympäristötekijä ja lisää työviihtyvyyttä. Tasa-arvon puute kalvaa koko työyhteisöä ja syö sen toiminta- ja menestymiskykyä.

Reilu johtaminen luo hyvät edellytykset työyhteisön toiminnalle. On itsestään selvää, että silloin kun työntekijät kokevat tulevansa oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti kohdelluksi, ovat he motivoituneempia ja tekevät työnsä tehokkaammin siihen sitoutuen.  Työyhteisö, jonka perusta on toisen työntekijän arvostaminen, luo positiivista yhteishenkeä ja mahdollistaa koko työyhteisön kehittymisen tavalla, jossa ei ole rajoja.

 

Marja Karmala
Työehtosihteeri
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto